Από το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα με τίτλο: "Φωνές Νερού Μυριάδες".