Από το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα με τίτλο: "Γνωρίζω τον τόπο μου".